Ana Sayfa
Belediye Meclisi Belediye Encümeni Başkan Yardımcıları Müdürlükler Misyon ve Vizyon Meclis Kararları Meclis Gündemi Muhtarlıklar
Başkanın Özgeçmişi Başkanın Mesajı
Projelerimiz
İşyeri Açma Ruhsatı
Haberler Video Haberler Medya Haberleri Duyurular
Yayladağı Tarihi Yayladağı Festivali Yayladağı Yemekleri Önemli Şahsiyetler
BELEDİYE DÜĞÜN SALONU KİRALAMASI

YAYLADAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ İLANI

            Aşağıdaki tabloda belirtilen, mülkiyeti Belediyemize ait 1 (Bir) adet taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile 23.09.2019 Pazartesi  Günü saat 14:00 dan itibaren, sırası ile hizalarındaki muhammen bedeller üzerinden Yayladağı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda 3 (Üç) yıl süre ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

KİRALAMAYA ÇIKARILACAK TAŞINMAZLARI GÖSTERİR TABLO

S.N

MAHALLESİ

Ada

Parsel

Taşınmazın

Cinsi

Taşınmazın Yüzölçümü

Kat Sayısı

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

1

Kurtuluş Mahallesi

123

2

Düğün Salonu

800 m2

2

30.000,00 TL

900,00 TL

 

1- İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER  :

A- GERÇEK KİŞİLERİN :

            a) İhale katılımına ilişkin dilekçe,

            b) Geçici teminat dekontu veya belgesi,

            c) İkametgah adresini gösterir belge,

            d) Nüfus cüzdanı fotokopisi

            e) Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği ve Noterden onaylı imza sirküleri,

            f) Belediye Emlak Servisinden alınmış borcu yoktur belgesi.

B - TÜZEL KİŞİLERİN     :

            a) Gerçek kişilerden istenilen (a), (b), (c), (d) bentlerinde yazılı belgeler,

            b) Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,

            c) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2019 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,

            d) Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve Sicil Gazetesi.

            e) Belediye Emlak Servisinden alınmış borcu yoktur belgesi.

2- ÖZEL ŞARTLAR           :

            a) İhaleye katılmak isteyen istekliler istenilen belgeleri ile birlikte ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunmak zorundadır.

            b) Telgraf veya faxla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

            c) Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklarda Yayladağı Mahkemeleri yetkilidir.

            d) Belediyeye borcu olan gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.

            e) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 
İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde ita amirince onaylanacak veya iptal edilebilecektir.
Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri kiralayan tarafından ödenecektir.
Belediye Düğün Salonu kiralaması gerçekleştikten sonra ilçemiz sınırları içerisinde Çamaltı Mahallesinde belediyemize ait semt pazarında düğün yapılmasına izin verilmeyecektir.
Kiralaması yapılacak olan taşınmazın alt katında bulunan açık alan Salı günleri yöresel satış ürünleri satışı amacıyla kullanılacaktır. Kiralayan tarafından bu alan ile ilgili herhangi bir ücret vs. talep edilmeyecektir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.


Mustafa SAYIN
Belediye Başkanı