Bizi Arayın 0 (326) 471 30 29

Kurtuluş Mahallesi 104 Ada 24 Parsel Satış İlanı

Kurtuluş Mahallesi 104 Ada 24 Parsel Satış İlanı

YAYLADAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ İLANI

 

            Aşağıdaki tabloda belirtilen, mülkiyeti Belediyemize ait 1 (Bir) adet taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile 23.09.2019 Pazartesi  Günü saat 14:00 dan itibaren, sırası ile hizalarındaki muhammen bedeller üzerinden Yayladağı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.

SATIŞA ÇIKARILACAK TAŞINMAZLARI GÖSTERİR TABLO

S.N

MAHALLESİ

Ada

Parsel

Taşınmazın

Cinsi

Taşınmazın Yüzölçümü

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

1

Kurtuluş Mahallesi

104

24

Umumi Kargir Tuvalet

83,82 m2

200.000,00 TL

10.000,00 TL

 

1- İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER  :

 

A- GERÇEK KİŞİLERİN :

            a) İhale katılımına ilişkin dilekçe,

            b) Geçici teminat dekontu veya belgesi,

            c) İkametgah adresini gösterir belge,

            d) Nüfus cüzdanı fotokopisi

            e) Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği ve Noterden onaylı imza sirküleri,

            f) Belediye Emlak Servisinden alınmış borcu yoktur belgesi.

 

B - TÜZEL KİŞİLERİN     :

            a) Gerçek kişilerden istenilen (a), (b), (c), (d) bentlerinde yazılı belgeler,

            b) Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,

            c) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2019 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,

            d) Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve Sicil Gazetesi.

            e) Belediye Emlak Servisinden alınmış borcu yoktur belgesi.

 

2- ÖZEL ŞARTLAR           :

            a) İhaleye katılmak isteyen istekliler istenilen belgeleri ile birlikte ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunmak zorundadır.

            b) Telgraf veya faxla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

            c) Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklarda Yayladağı Mahkemeleri yetkilidir.

            d) Belediyeye borcu olan gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.

            e) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde ita amirince onaylanacak veya iptal edilebilecektir.Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri satın alan tarafından ödenecektir.

Mustafa SAYIN
Belediye Başkanı